ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Three views of teaching

Teaching as doing: the behavioural view

Education: Crisis and Criticism

In their seminal book, “Language and Ideology,” Hodge and Kress (1979: vii) say that ‘[d]isciplines, unlike cows, yield least when most contented’—and theirs is a legitimate contention.

How to use a dictionary effectively

Reasons for using a dictionary

 

A dictionary is a very important tool for anyone who is learning a new language. With a good dictionary you can do the following:

The Influence of Globalization on Learning Languages

While globalization is generally regarded as the process of international integration involving businesses or organizations, this interchange of world views, cultures, and ideas has had a dramatic impact on education and the way people learn languages.

Αγγλικά και δυσλεξία: Γίνεται;

Ένα συνηθισμένο άγχος των γονιών, που το μεταφέρουν και στα παιδιά τους. Αν το παιδί έχει δυσλεξία, θα μπορέσει να μάθει αγγλικά;