ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Teachers as Butterflies

Teachers, just like everyone else, have all sorts of ideas about who they are, how things should be, how to light Bunsen burners, what they want their lives to be like.

Teaching the schwa.

Why the schwa is the most common sound?

Approaches to teaching spelling

There are several approaches to learning spelling. Some students may find that one of these approaches works well for them and find another approach difficult. It is important to encourage students to try all spelling approaches.

Right Hemisphere Involvement in Auditory Processing: A Review

An orthodox opinion within neurolinguistics is left hemispheric lateralization for language processing.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης: η σημασία της μητρικής γλώσσας

Στο πλαίσιο μιας «γλωσσικής οικολογίας», η οποία διέπει τον κόσμο τής γλώσσας, η φυσική για τον άνθρωπο κατάσταση είναι «η γλωσσική πολυμορφία», που καταξιώνει και κάθε μητρική γλώσσα.