ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

What is meant by discourse analysis?

One starting point is the following quotation from M. Stubbs' textbook (Stubbs 1983:1), in which discourse analysis is defined as (a) concerned with language use beyond the boundaries of a sentence/utterance, (b) concerned with the interrelationships between language and society and (c) as concerned with the interactive or dialogic properties of everyday communication.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η γλωσσική εκπαίδευση, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, επαναπροσδιορίζει τους στόχους της, οι οποίοι εστιάζονται στην ολιστική προσέγγιση της γλώσσας ως κειμένου και ως κοινωνικής πρακτικής, σ' ένα πλαίσιο αξιοποίησης του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.

Γλωσσολογική προσέγγιση τού λόγου

Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να πούμε πώς βλέπουμε οι γλωσσολόγοι τη σχέση τής γλώσσας με τον κόσμο και με τη νόηση, με τον νου τού ανθρώπου.

Is linguistics a science?

Short answer: yes. Long answer: the rest of this post. Linguistics is a science; but there are some parts of linguistics that don’t really act like people expect sciences to act, and that tends to confuse people.

Why you should learn a dead language

"Fancy a grown man saying hujus hujus hujus as if he were proud of it, it is not english and do not make SENSE." Chances are that the genitive singular of hic makes about as much sense to you as it did to Molesworth. People just don't know Latin any more.