Οροι και Προϋποθέσεις για την Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου

Η αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), που μέσα από αυτή θα παρέχεται έκπτωση στον οικιακό λογαριασμό ρεύματος, ανοίγει 15/2/2018 και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το site της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr).

Οι δικαιούχοι είναι αυτοί που εντάσσονται στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή αυτοί που ήταν δικαιούχοι του Κοινωνικού Μερίσματος.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του. Για να υποβληθεί η αίτηση χρειάζονται απαραιτήτως τα παρακάτω:

 • Κωδικοί Taxis του υπόχρεου ή της συζύγου
 • Αριθμός Παροχής της ΔΕΗ
 • Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και το ΑΦΜ το δικό τους και του Συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι.

Τα κριτήρια είναι πάλι εισοδηματικά και περιουσιακά.

Να σημειώσουμε ότι κάθε ομάδα ατόμων που συγκατοικούν θα λογίζεται ως ένα «νοικοκυριό» προς το οποίο θα χορηγείται η έκπτωση στον οικιακό λογαριασμό ρεύματος ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετησίου εισοδήματος και την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ατόμων του νοικοκυριού.Στην περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει φιλοξενούμενα μέλη, θα χρειαστεί η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων μελών μέσω των κωδικών Taxis τους.

Το βασικά κριτήρια ανεξάρτητα αν το ετήσιο εισόδημά του νοικοκυριού πληροί τις προϋποθέσεις είναι, η συνολική ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει τις 120.000€ για το ένα άτομο, προσαυξημένη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος έως και τις 180.000€.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους με βάση το ετήσιο εισόδημα τους είναι τα παρακάτω:

Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό

 • Έως και 9.000€

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα άτομα ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

 • Έως και 13.500€

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα άτομα και ένα ανήλικο τέκνο ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

 • Έως και 15.750€

Νοικοκυριό με από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

 • Έως και 18.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

 • Έως και 24.750€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

 • Έως και 27.000€

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500€ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250€, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500€ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000€.

Επίσης να σημειώσουμε ότι το ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργείται. Θα εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, με αυξημένα όμως κατά 20% τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τέλος από το κοινωνικό τιμολόγιο εξαιρούνται όλοι όσοι με βάση την φορολογική δήλωση του 2016:

 • Εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης
 • Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
 • Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
 • Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό

Επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να εξετάσουμε την ένταξή σας στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και να σας υποβάλλουμε την αίτηση.

Για την CompuTax Α.Ε.

Αλέξανδρος Γκούμας