ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

The Importance of Phonetics and Phonology in the Teaching of Pronunciation

The Importance of Phonetics and Phonology in the Teaching of Pronunciation

Introduction

The teaching of pronunciation has witnessed remarkable changes throughout the history of language teaching and learning. As one of the most neglected aspects of English language teaching, pronunciation has gained attention only in the past half of the 20th century with the rise of Audiolingualism and the Direct Method. Throughout history, teachers and applied linguists have been concerned with the difficulty of teaching this skill. In this respect, they have attempted to develop different methods and techniques with the reliance on other sub-disciplines such as phonetics, phonology and second language acquisition among others. Taking phonetics and phonology as a framework, teachers have tried to make use of the different components of these core disciplines in order to apply them to their classrooms. In this respect, this article will endeavor to highlight the importance of phonetics and phonology in the teaching of pronunciation. Therefore, it will start by defining and contextualizing the issue of teaching pronunciation. Second, the different components of the study of phonetics and phonology will be highlighted with their relevance to the teaching of pronunciation. Following on, some practical techniques and activities, which involve the use of phonetics and phonology in the teaching of pronunciation, will be presented.

Culturally Mediated Instruction

Culturally Mediated Instruction

"Ongoing multicultural activities within the classroom setting engender a natural awareness of cultural history, values and contributions."

-- Kathleen Serverian-Wilmeth (*) 

Διδάσκοντας λεξιλόγιο και γλωσσικές δομές σε μικρά παιδιά στο μπάνιο

Εκμεταλλευτείτε τις οικογενειακές ρουτίνες για να κάνετε ένα ευχάριστο γλωσσικό μάθημα με πολλές επαναλήψεις. Σας δίνουμε μερικές ιδέες για την ώρα του μπάνιου. Μπορείτε να τις μεταφέρετε και στο μπάνιο στην παραλία.

Βασικές αρχές μεθοδολογίας και διδακτικής

Βασικές αρχές μεθοδολογίας και διδακτικής

  • Βασικές αρχές για τους μαθησιακούς στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος
  • Βασικές αρχές για την αλληλεπίδραση στην ομάδα διδασκομένων
  • Βασικές αρχές της διδακτικής διαδικασίας
  • Βασικές αρχές για το μαθησιακό περιβάλλον και τον τόπο μάθησης
  • Βασικές αρχές για το διδακτικό υλικό και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
  • Βασικές αρχές για τους μαθησιακούς στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος

Linguistics and Language Teaching

Linguistics

 

Linguistics is defined as the scientific study of language. From different viewpoints, as a science, linguistics can be divided into several branches, among others, descriptive linguistics and historical/comparative linguistics (if it is based its methodology), synchronic and diachronic linguistics (if is based on its aspect of time), and phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics (if it is based on a language as a system), and sociolinguistics and psycholinguistics (if it is related to or combined with the disciplines (sociology and psychology respectively).