ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Ε.Γ.Δ.)  ή αλλιώς και SLI (από τον αγγλικό ορισμό «Specific Language Imperment»), είναι μια διαταραχή κατά την οποία παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Reflective Practice - The Reflective Practitioner

Donald Schon (1983, 1987) provides a framework that not only addresses these cognitive and organizational barriers, but distinctly illuminates the practice of reflectivity as well. Models for reflective practice, based on Schon's (1983, 1987) principles, describe processes that translate theory to action for educators. 

Αποτελεσματική διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας

Η αποτελεσματική διδασκαλία είναι σημαντική τόσο για τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, όσο και για τη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στην Αγγλική γλώσσα και στις ξένες γλώσσες γενικότερα.

Learning language in the womb

Babies start to absorb language while they are still in the womb, according to a study published in the journal Acta Paediatrica.

What’s the language of the future?

No language has spread as widely as English, and it continues to spread. Internationally the desire to learn it is insatiable.