Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

 

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος είναι γεγονός. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 43/28.02.2020 και μπορούμε να σας δώσουμε τα βασικά σημεία που σας αφορούν.

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυσή του να σας διευκρινίσουμε ότι η ανάλυση αφορά εισφορές αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών με ενεργές επιχειρήσεις. Η ανάλυσή μας, δεν εμπλέκεται στη συνταξιοδοτική πλευρά του νόμου και στις επιλογές που πρέπει να κάνετε για να έχετε το καλύτερο δυνατό συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η βασική αλλαγή του νέου νόμου σε σχέση με το νόμο Κατρούγκαλου είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δε συνδέονται με τα κέρδη που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά καθορίζονται από κλίμακες με συγκεκριμένα ποσά. Πριν προχωρήσουμε στην κατ' άρθρο ανάλυση με τα βασικά στοιχεία που σας αφορούν, να σας παρουσιάσουμε τις 6 + 1 κλίμακες εισφορών για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες και τις 6 κλίμακες του ΟΓΑ.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Οι κλίμακες είναι έξι (6) και είναι οι παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας εισφοράς 10 Ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ:

Κλίμακα 1 : 220€

Κλίμακα 2 : 262€

Κλίμακα 3 : 312€

Κλίμακα 4 : 373€

Κλίμακα 5 : 445€

Κλίμακα 6 : 576€

ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Επίσης επιπλέον υπάρχει μια ειδική κατηγορία για τους νέους ασφαλισμένους 5ετιας, με εισφορές 136 € μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 10 ευρώ μηνιαία υπέρ ΟΑΕΔ.  Για τους αγρότες έχουμε επίσης έξι (6) κατηγορίες οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Κλίμακα 1 : 121€

Κλίμακα 2 : 144€

Κλίμακα 3 : 173€

Κλίμακα 4 : 207€

Κλίμακα 5 : 249€

Κλίμακα 6 : 324€

Άρθρο 35.

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει όποια από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες επιθυμεί. Η επιλογή γίνεται με αίτηση οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους και η εφαρμογή της κατηγορίας που επελέγη από 01/01 του επόμενου έτους.

Στην ειδική κατηγορία εντάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες για 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός τους, κατόπιν αίτησής τους. Η χρήση αυτής της διευκόλυνσης μπορεί να γίνει μια φορά μόνο. Σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης, το ευεργέτημα χάνεται.

Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σταθερές έως 31/12/2022, οι εισφορές από 01/01/23 έως και 31/12/24 θα προσαυξηθούν με βάση το Γενικό Δείκτη τιμών του καταναλωτή του προηγούμενου έτους με διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Εργασίας, ενώ από 01/01/25 και μετά τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται κατ' έτος με βάση το Δείκτη Μεταβολής Μισθών.

Για να έχουμε σαφή εικόνα ποιοι καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, σας παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες:

Α. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι με οποιαδήποτε έννοια, (ο νόμος εννοεί να υπάρχει έναρξη εργασιών οποιασδήποτε επιχείρησης).

Β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Γ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει ειδικού σήματος λειτουργίας, είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, εκτός της ΙΚΕ, καθώς και σε περιπτώσεις ΑΕ, τα μέλη του ΔΣ της οποίας είναι μέτοχοι κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3%.

Δ. Επίσης, ο συγκεκριμένος τρόπος ασφάλισης εφαρμόζεται στους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση.

Ε. Στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας.

Στ. Στους διαχειριστές εταιρειών ΙΚΕ που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.

Ζ. Στο μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

1. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, βάσει της έκδοσης γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί με την πιο πάνω διαδικασία, αφαιρούνται από το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς που οφείλει ο δικηγόρος.

2. Αν τα ποσά που καταβάλλονται με βάση την ανωτέρω διαδικασία, υπολείπονται της ασφαλιστικής εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα.

3. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με τη ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. Εάν οι καταβληθείσες εισφορές, υπερβαίνουν την ετήσια εισφορά, τα αντίστοιχα ποσά, είτε επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, είτε συμψηφίζονται στις επόμενες χρήσεις.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αφορούν.

Άρθρο 36.

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Η συμπεριφορά του νόμου απέναντι στους αγρότες, είναι ακριβώς ίδια με τα όσα προαναφέρθηκαν όσον αφορά στην επιλογή κατηγορίας ασφαλιστικών εισφορών και τη διαδικασία επιλογής. Έχει όμως μία σημαντική διάταξη που θα πρέπει να σας αναφέρουμε: Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα έως 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονείας, θηραματοπονείας και κάθε είδους εκτροφών και οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούνται της ασφάλισής τους ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το χρονικό διάστημα των 150 ημερών, μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια τους έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης.

Άρθρο 37.

Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Τα ποσά που πρέπει να καταβάλλει ο ασφαλισμένος για την υγειονομική του περίθαλψη, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό πίνακα εισφορών που παρουσιάστηκε παραπάνω.

Από το συγκεκριμένο άρθρο όμως, επισημαίνουμε το παρακάτω:

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, από 01/01/2020 και μετά, απαιτούνται από τους μεν μισθωτούς πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο 12μηνο πριν τη λήξη της προηγούμενης υγειονομικής του περίθαλψης. Για τους δε μη μισθωτούς, είναι αναγκαία αντίστοιχα, η συμπλήρωση δύο τουλάχιστον μηνών ασφάλισης. Κατ' εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28/02/2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30/06/2020.

Άρθρο 32.

Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη άρθρου 36Α στον ν. 4387/2016 Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης

1. Οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή ασφαλισμένου στον πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές όπως προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

1.α. Μισθωτός που πραγματοποιεί μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες οι ασφαλιστικές του εισφορές καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση χωριστά και έως το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών.

1.β. Ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα έχουμε τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η:

Αν έχουμε από 1 ως 10 καταλύματα με ειδικό σήμα λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες επιλέγουν μία από τις 6 ασφαλιστικές κλίμακες των επιτηδευματιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η:

Για όσους ιδιοκτήτες έχουν από 1 ως 5 καταλύματα και δεν διαθέτουν το ειδικό σήμα, οι ιδιοκτήτες ασφαλίζονται σε μία από τις 6 κλίμακες του ΟΓΑ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η:

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων που διαθέτουν έως 10 καταλύματα, είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ από άλλη αιτία, επιλέγουν μία από τις 6 κλίμακες του ΟΓΑ.

1.γ. Για μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπαασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται υποχρεωτικά οι εισφορές της κύριας σύνταξης ως μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη, καθώς επίσης και η αντίστοιχη για την υγειονομική περίθαλψη.

1.γ.1. Η πιο πάνω συνολική προσφορά μισθωτού και εργοδότη, τόσο για την κύρια σύνταξη, όσο και για την υγειονομική περίθαλψη, δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού εισφοράς της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, που αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο και ελεύθερο επαγγελματία είναι το ποσό των 262 Ευρώ μηνιαία, αν πρόκειται για ασφαλισμένο στον πρώην ΟΓΑ, είναι το ποσό των 144 Ευρώ μηνιαία. Την οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει, την καταβάλει ο ασφαλισμένος.

Όλοι οι υπολογισμοί για το τι πληρώνει μισθωτός και εργοδότης, γίνονται σε 12μηνη βάση και όχι σε 14μηνη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω μισθωτός, ο οποίος με βάση την αμοιβή του από τη μισθωτή εργασία, καταβάλει μηνιαία 230 Ευρώ ως συνολικές ασφαλιστικές εισφορές.

Συνεπώς, ετησίως καταβάλει 230 Χ 12 = 2.760.

Ο ίδιος μισθωτός, δραστηριοποιείται και ως προγραμματιστής. Επομένως, με βάση τα παραπάνω θα έπρεπε να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή 262 Ευρώ Χ 12 = 3144. Άρα η διαφορά των 384 Ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί από τον ίδιο.

1.γ.2. Στην ειδική περίπτωση όπου μισθωτός για πρώτη φορά ασφαλίζεται ως αυτοτελώς απασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί κατ' εξαίρεση να επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία και τότε οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού και εργοδότη δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 220 Ευρώ μηνιαία. Η πιο πάνω ρύθμιση, ισχύει για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

1γ.3. Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ή σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κατόπιν αιτήσεώς τους, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης.

1.γ.4. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, από το φυσικό η το νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, για το σύνολο των χρημάτων που παίρνουν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτή εργασία.

By Computax Α.Ε.