ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NOCN

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NOCN

 

 • Κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στη Μεγάλη Βρετανία με διεθνή αναγνώριση και παρουσία
 • 25 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας, 2500 εξεταστικά κέντρα στη Μ.Βρετανία
 • Παρέχει περισσότερες από 400 πιστοποίησεις δεξιοτήτων σε όλη την γκάμα των υπηρεσιών και της βιομηχανίας Πιστοποιημένος από τον Ιανουάριο του 2014, με τα νέα standards του Ofqual (Office of Qualifications and Examination Regulation), για όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα του Common European Framework (B1 έως C2)
 • Regional offices : Birmingham, Bristol, London, North East and Warrington,  Μain office : East Midlands, Yorkshire  Humber regional teams : Sheffield

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 

 • Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ στα γνωστικά επίπεδα B1, B2, C1, C2 
 • Εξετάζονται οιτέσσερεις γνωστικές δεξιότητες , Speaking, Reading, Writing,Listening 
 • Βάση 51 % 
 • ∆ιατήρηση επιτυχημένων δεξιοτήτωνγια 3 έτη 
 • Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής ( abc ) 
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας ανεξαρτήτως επιπέδου 
 • Ίδια τυπολογία σε όλα τα επίπεδα 
 • Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις και είναι προσαρμοσμένο ηλικιακά 
 • ∆ιεξαγωγή εξετάσεωνδύοφορές τον χρόνο, Μάιο και ∆εκέμβριο 
 • Past-Papers άμεσα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας λίγες ημέρες μετά από κάθε εξεταστική 
 • Αποτελέσματα και πτυχία εντός 8-9 εβδομάδων

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN 

 

Γραπτά: Σάββατο 27/05/2017 

 

Επίπεδο      Ωράριο     Εξέταστρα      Εξέταστρα ανά part για όσους 

                                                       επαναλαμβάνουν μέρη του test

B1         16:30-19:00    85 €                             25 €    

B2         09:00-11:30   160 €                            45 €

C1         09:00-12:00   140 €                            38 €

C2         16:30-19:30   180 €                            50 € 

 

Πηγή: http://www.palso.gr