ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η γλωσσική εκπαίδευση, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, επαναπροσδιορίζει τους στόχους της, οι οποίοι εστιάζονται στην ολιστική προσέγγιση της γλώσσας ως κειμένου και ως κοινωνικής πρακτικής, σ' ένα πλαίσιο αξιοποίησης του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.

Γλωσσολογική προσέγγιση τού λόγου

Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να πούμε πώς βλέπουμε οι γλωσσολόγοι τη σχέση τής γλώσσας με τον κόσμο και με τη νόηση, με τον νου τού ανθρώπου.

Is linguistics a science?

Short answer: yes. Long answer: the rest of this post. Linguistics is a science; but there are some parts of linguistics that don’t really act like people expect sciences to act, and that tends to confuse people.

Why you should learn a dead language

"Fancy a grown man saying hujus hujus hujus as if he were proud of it, it is not english and do not make SENSE." Chances are that the genitive singular of hic makes about as much sense to you as it did to Molesworth. People just don't know Latin any more.

Principles of teaching

Teaching Principles

 

Teaching is a complex, multifaceted activity, often requiring us as instructors to juggle multiple tasks and goals simultaneously and flexibly.