ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Βασικές αρχές μεθοδολογίας και διδακτικής

Βασικές αρχές μεθοδολογίας και διδακτικής

  • Βασικές αρχές για τους μαθησιακούς στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος
  • Βασικές αρχές για την αλληλεπίδραση στην ομάδα διδασκομένων
  • Βασικές αρχές της διδακτικής διαδικασίας
  • Βασικές αρχές για το μαθησιακό περιβάλλον και τον τόπο μάθησης
  • Βασικές αρχές για το διδακτικό υλικό και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
  • Βασικές αρχές για τους μαθησιακούς στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος

Linguistics and Language Teaching

Linguistics

 

Linguistics is defined as the scientific study of language. From different viewpoints, as a science, linguistics can be divided into several branches, among others, descriptive linguistics and historical/comparative linguistics (if it is based its methodology), synchronic and diachronic linguistics (if is based on its aspect of time), and phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics (if it is based on a language as a system), and sociolinguistics and psycholinguistics (if it is related to or combined with the disciplines (sociology and psychology respectively).

Strategies for Learning Grammar

Language teachers and language learners are often frustrated by the disconnect between knowing the rules of grammar and being able to apply those rules automatically in listening, speaking, reading, and writing.

Feedback for Thinking: Working for the Answer

We run the risk of giving the wrong kind of feedback for students, and it's not because we are bad people. We love our students.

How to teach pronunciation – 5 tips for ESL teachers

Of the hundreds of thousands of English classes that have taken place all over the world today, only a tiny fraction of them will have contained any pronunciation training. The reason for this is not that students do not want to learn pronunciation – they do.