ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Target-language culture in EFL

Culture, apart from any other connotations to do with the artefacts of a given community, involves, and is mainly comprised of, socially acquired knowledge.

“Why can’t a woman be more like a man?”

A major and besetting issue in sociolinguistics has been the close affinity between language and sex. More specifically, a question germane to our discussion is, “Why does women’s speech differ from men’s speech?”

Do idioms really call the shots?

There is no denying that idioms put most learners of English through their paces as the former seem to crop up without rhyme or reason. You see? Even an introductory article concerning idioms cannot be totally bereft of them, so to speak!

«Στικς Αφήγησης» – Μια αποτελεσματική τεχνική για την κατανόηση κειμένου

Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που εμπλέκει ταυτόχρονα περισσότερες από μια αισθήσεις του παιδιού. Για τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, η ταυτόχρονη χρήση της όρασης, της ακοής και της αφής μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη κι αποτελεσματική.

Grammar: Do we really need it?

It is widely acknowledged that grammar has played a central role in language teaching. Syllabus design and a wide diversity of approaches to language teaching have relied on this assumption, namely, the fundamental role of grammar in second- or foreign-language learning.