ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Θεραπεία της Δυσλεξίας

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι δυνατή σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα και το είδος της δυσλεξίας.

Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα; (phonological awareness)

Βασικό στοιχείο της φωνολογικής ενημερότητας, είναι η κατάτμηση του προφορικού λόγου σε μη σημαντικές μονάδες. Σύμφωνα με την Sprenger- Charolles (1991), ο όρος φωνολογική ενημερότητα υποδηλώνει το σύνολο των γλωσσικών/ εκφραστικών εκδηλώσεων του υποκειμένου που δείχνουν ότι έχει την ικανότητα να κατατέμνει συνειδητά τον προφορικό λόγο σε μονάδες που δεν είναι φορείς σημασίας (συλλαβές, φωνήματα, ομοιοκαταληξίες). Παράλληλα ο όρος φωνημική ενημερότητα χαρακτηρίζει την ικανότητα χειρισμού των φωνημάτων.

Γλωσσική Τεχνολογία: Το πεδίο όπου η γλώσσα συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία

Η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει την ανθρώπινη επικοινωνία μετατρέποντάς την σε πολυτροπική με την αυξανόμενη παρουσία του οπτικού και ηχητικού στοιχείου μέσω της χρήσης πολυμέσων.

21st century skills and the English language classroom

Are you teaching in a 21st century classroom? Chances are if you are an English language educator working in the classroom today, you have already moved well ahead of your peers and colleagues teaching math, science, and good old fashioned grammar. Now that you know... 

Presenting vocabulary

This article looks at what needs to be taught when teaching vocabulary and ways to present and teach vocabulary.