ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τι είναι η ψυχική ανθεκτικότητα και πώς μπορεί να αναπτυχθεί στο παιδί;

O Carl Rogers περιέγραψε την ανθεκτικότητα σαν το εσωτερικό μας κίνητρο για ανάπτυξη.

Τι είναι η Φωνολογική Ενημερότητα και γιατί είναι τόσο σημαντική;

Πολλές φορές οι γονείς ενημερώνονται για την έλλειψη φωνολογικής ενημερότητας των παιδιών τους, αλλά σπάνια τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν τη χρησιμότητά της και πώς μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ελλείμματος. Το παρακάτω κείμενο λοιπόν, στοχεύει στο να διασαφηνίσει τον όρο ‘φωνολογική ενημερότητα’ και να περιγράψει την αναγκαιότητα της.

Enduring Practices From Remote Teaching

After a yearlong crash course in digital tools and remote teaching, a teacher reflects on what will stick in her brick-and-mortar classroom.

Ασκήσεις για την ενίσχυση της μνήμης του παιδιού

Ευχάριστες δραστηριότητες για την εξάσκηση της βραχύχρονης μνήμης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας παρατίθενται παρακάτω.

In Schools, Finding Hope at a Hopeless Time

Research shows that hope is a measurable, learnable skill—and to feel hopeful, students and teachers have to work at it.