Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Ο Νόμος 4464/17, ψηφίστηκε στις 3 Μαΐου 2017 και έχει Θεωρητική Ημερομηνία Ενεργοποίησης 3 Αυγούστου 2017. Τώρα εάν θα είναι 3 Αυγούστου ή 3 Σεπτεμβρίου, έχει πολύ μικρή Αξία. Η πρώτη Ημερομηνία που αναφέρει ο Νόμος για το πέρας της εφαρμογής του Νόμου είναι η 31/12/2018.

 

Είναι ουσιαστικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Νόμος αυτός εισάγει για πρώτη φορά μία Οργανωμένη διαδικασία Εξωδικαστικής Ρύθμισης χρεών, με το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

 

Άρα έχει τεράστια σημασία, όλες πι εμπλεκόμενες πλευρές να θέλουν να βρεθεί λύση, ώστε οι Επιχειρήσεις να συνεχίσουν την διαδρομή τους, αν πρέπει να συνεχίσουν και όχι να θέλει η μία πλευρά να κοροϊδέψει την άλλη και αντίστροφα.

 

Ας δούμε τουλάχιστον τα βασικά σημεία του Νόμου:

 

1. Ποιους Αφορά 

 

Αφορά όποιον Αποκτά Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, έχει Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και έχει Οφειλές σε Πιστωτές ( Προμηθευτές, Τράπεζες κλπ. ), σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 

2. Ποιες Οφειλές Αφορά 

 

Οι Οφειλές που θα επιχειρηθεί να ρυθμιστούν, πρέπει για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία να ήταν ληξιπρόθεσμες την 31/12/16, ενώ για τον Ιδιωτικό Τομέα και τις Τράπεζες, την 31/12/16, η Οφειλή να είναι σε καθυστέρηση 90 ημερών τουλάχιστον ή να ρυθμίστηκε μετά την 1/7/2016. Άρα δεν συμπεριλαμβάνεται καμία οφειλή που να γεννήθηκε το 2017.

 

3. Προς τι η Καθυστέρηση Εφαρμογής του Νόμου

 

Όπως είπαμε ο Νόμος ψηφίστηκε 3 Μαΐου, αλλά θα ξεκινήσει 3 Αυγούστου στην καλύτερη περίπτωση. Η περίοδος από την ψήφιση στην εφαρμογή δόθηκε ώστε το Δημόσιο να δημιουργήσει Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των Αιτήσεων και ταυτόχρονα να συσταθεί και να στηθεί, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

 

4. Τι πρέπει να χρωστάμε...για μπούμε στην διαδικασία 

 

Η εξωδικαστική Ρύθμιση οφειλών, αφορά Συνολικές Οφειλές άνω των 20.000 ευρώ.

 

5. Τι άλλο χρειάζεται ώστε να ενταχθώ στην ρύθμιση 

 

Πρέπει,

 

Εάν έχουμε Β κατ. Βιβλία, να έχουμε Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, σε μία από τις 3 τελευταίες Χρήσεις, δηλαδή 2014, 2015, 2016, ενώ

Εάν έχουμε Γ κατ. Βιβλία, να έχουμε Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων ή Θετική Καθαρή Θέση, σε μία από τις 3 τελευταίες Χρήσεις, δηλαδή 2014, 2015, 2016

 

6. Ποια είναι η Μεγάλη και ποια ή Μικρή Επιχείρηση για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό 

 

Μεγάλη Επιχείρηση για τον παρόντα Νόμο, είναι αυτή που το 2016 έχει τζίρο μεγαλύτερο των 2.500.000 ευρώ ή οι Συνολικές της Οφειλές, είναι μεγαλύτερες από 2.000.000 ευρώ, όλες οι άλλες είναι μικρές Επιχειρήσεις...

 

7. Εάν χρωστάμε πολλά σε έναν Πιστωτή, τι Ισχύει 

 

Εάν οι Απαιτήσεις ενός Πιστωτή Υπερβαίνουν, το 85% των συνολικών Οφειλών, τότε η Αίτηση Υπαγωγής στην διαδικασία προωθείται στον συγκεκριμένο Πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

 

8. Ποιος φροντίζει την τήρηση της Διαδικασίας

 

Η ΕΓΙΔΧ ορίζει έναν Συντονιστή, από το Ειδικό Μητρώο που έχει συστήσει και οποίος, μετά την υποβολή της Αίτησης, φέρνει σε επαφή Πιστωτές και Οφειλέτη και επιβλέπει την διαδικασία, έως το τέλος.

 

9. Τι απαιτείται για να προχωρήσει η Διαδικασία 

 

Για να αρχίσει η Διαδικασία απαιτείται να συμμετέχει το 50% των Πιστωτών.

 

10. Τι περιλαμβάνεται στην Αίτηση 

 

Η Αίτηση Υποχρεωτικά περιλαμβάνει και συνοδεύεται από ένα πλήθος στοιχείων που έχουν να κάνουν με:

 

Την Οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης, τις Οφειλές της, τους λόγους Οικονομικής Αδυναμίας, τις προοπτικές τον πλήρη κατάλογο των πιστωτών, την πρόταση ρύθμισης των οφειλών που βασίζεται σε προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων της Επόμενης 3ετίας, τα στοιχεία των Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τα έτη 2014, 2015 και 2016, πλήρη αναφορά για τα Περιουσιακά του Στοιχεία, καθώς και όλες τις Οικονομικές Αναφορές και καταστάσεις της Εταιρείας την τελευταία 5ετία...και άλλα πολλά

 

11. Τι θα ισχύει για χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ

 

Για τις Οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα έχουν τυποποιημένες λύσεις. Περιμένουμε Εγκυκλίους και Αποφάσεις…

 

12. Ο Εμπειρογνώμονας 

 

Η Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας του Οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε Εμπειρογνώμονα, Υποχρεωτικά για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις ως προς τον παρόντα Νόμο, Όχι Υποχρεωτικά για τις μικρές.

 

13. Έγκριση της Αναδιάρθρωσης

 

Για την έγκριση Αναδιάρθρωσης Οφειλών, απαιτείται συμφωνία του Οφειλέτη και τις πλειοψηφίας των 3/5 (60%) των Πιστωτών που συμμετέχουν, στους οποίους όμως συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 (40%) των ν πιστωτών που συμμετέχουν με ειδικό προνόμιο, όπως για παράδειγμα υποθήκη, προσημείωση ενέχυρο κλπ. 

 

14. Τι ΔΕΝ γίνεται δεκτό στην Αναδιάρθρωση

 

Δεν μπορεί μετά το τέλος της Αναδιάρθρωσης οι Πιστωτές να βρεθούν σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρίσκονταν αν ρευστοποιούσαν τα Περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη. όταν αυτός ο όρος πληρούται τότε, αφαιρούνται με τον Νόμο και όχι λόγω διαπραγμάτευσης, τα παρακάτω:

 

  • Το σύνολο των τόκων Υπερημερίας των Πιστωτών του Ιδιωτικού Τομέα,
  • Το 95% των Απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα της Φορολογικής Διοίκησης και
  • Το 85% των Απαιτήσεων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Η διαγραφή αυτή γίνεται, ΜΟΝΟ αν η Επιχείρηση Δεν έχει την δυνατότητα να τα αποπληρώσει και Αφού πρώτα γίνει ολοσχερής εξόφληση όλων των Οφειλών, με βάσει την Αναδιάρθρωση.

 

15. Τι δεν Διαγράφεται 

 

Δεν διαγράφεται η Κύρια Οφειλή από ΜΗ Απόδοση παρακρατούμενων Φόρων (ΦΜΥ), σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

16. Μετά την Αναδιάρθρωση τι;

 

Μετά την Συμφωνία της Αναδιάρθρωσης, μπορούμε να έχουμε Επικύρωση της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών Προαιρετικά, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

 

17. Η Αναδιάρθρωση δεσμεύει του Πιστωτές που δεν συμμετέχουν;

 

H Απόφαση Επικύρωσης, αφορά το σύνολο των Οφειλών του Οφειλέτη και δεσμεύει τον Οφειλέτη και το σύνολο των Πιστωτών, ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στην Διαπραγμάτευση.

 

18. Τι προσέχουμε μετά την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης 

 

Προσέχουμε και είμαστε Συνεπείς, με ελάχιστα περιθώρια χρονικής Ασυνέπειας, είτε αυτό αφορά την Σύμβαση για τα χρέη που αναδιαρθρώθηκαν, είτε αφορά τις Υποχρεώσεις της Επιχείρησης προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, από 31/12/2016 και μετά 

 

19. Τι ΔΕΝ δέχεται το Δημόσιο στην Αναδιάρθρωση 

 

  1. Την αποπληρωμή των Οφειλών του σε περισσότερες από 120 δόσεις
  2. Την πληρωμή σε διαστήματα μεγαλύτερα του μηνός
  3. Την καταβολή δόσης μικρότερης των 50 ευρώ
  4. Την Ύπαρξη περιόδου χάριτος μέχρι την πρώτη πληρωμή
  5. Την Ικανοποίηση των Απαιτήσεων του με άλλα ανταλλάγματα εκτός των χρημάτων

 

Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι είναι μία διαδικασία, Σοβαρή, Χρονοβόρα, που θέλει Συνέπεια Επαγγελματισμό και Σοβαρούς Επαγγελματίες που θα την χειριστούν, αλλά πάνω από όλα θέλει:

 

  • Οι Πιστωτές να βοηθήσουν πραγματικά την Επιχείρηση να Επιβιώσει και να έχει …συνέχεια στην Ελληνική Οικονομία και
  • Ο Επιχειρηματίας Οφειλέτης να θέλει πραγματικά να το παλέψει, να έχει πραγματικά μέλλον στον Επιχειρηματικό στίβο και να μην το κάνει απλά για να ξεφύγει από την ασφυκτική κατάσταση του σήμερα.

 

Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε στο θέμα, είτε για να σας ενημερώσουμε με νεότερα, είτε για να σας προτείνουμε να εμπιστευτείτε Εμάς και την Ομάδα μας, στην Αναδιάρθρωση των Χρεών της Δικής σας Επιχείρησης, αν φυσικά υπάρχει λόγος.

 

Με Εκτίμηση, 

 

Για την Computax Πολίτης

 

Αλέξανδρος Γκούμας

 

Για την Computax

 

Ιάκωβος Γκούμας